PRZEPISY OGÓLNE


1.Klientem Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku, ale ma powyżej 14lat może korzystać z usług za pisemną zgodą rodziców (opiekunów) oraz pod ich opieką.
2.Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się, z listą przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Kabin Floatingowych (pełna lista zawarta na stronie internetowej www.oceanczasu.pl), oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu.
W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z terapii należy skonsultować się z lekarzem.
3.Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług, w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie.
Rezerwacji dokonuje się samodzielnie (on-line) z poziomu strony internetowej www.oceanczasu.pl lub telefonicznie.
4.Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi jednak nie później niż na 24h przed planowaną wizytą. Jeśli nastąpi to po tym terminie, naliczona zostanie połowa opłaty za niewykonaną usługę. Opłatę należy wpłacić na numer konta zawartego na stronie internetowej www.oceanczasu.pl

SESJA RELAKSACYJNA

Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu Świdnickiego Centrum Floatingu OceanCzasu.

 

1.Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.

Całkowity czas wizyty obejmuje:
– przygotowanie do sesji – 5min
– sesję floatingową – od 60min wzwyż
– przygotowanie się po sesji – 15min

2.W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.

3.W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu, sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.

4.Klient zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku w recepcji oraz do zmiany obuwia na zmienne przed wejściem do floatroomu.

5.Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz brania środków odurzających w tym także nasennych.

6.Jeżeli klient zdecyduje się na sesję w stroju kąpielowym, strój ten nie może być farbujący.

7.Do pomieszczeń z kabinami floatingowymi zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów oraz lakierów do włosów. Można używać ich w recepcji.

8.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kabin floatingowych, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, oraz zanieczyszczenie wody płynami ustrojowymi lub zafarbowanie jej odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody oraz strat poniesionych przez ośrodek z tego tytułu.

9.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz wypadki wynikające z niestosowania się do regulaminu lub braku zachowania należytej ostrożności.

10.Wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz fotografowania o filmowania do użytku komercyjnego bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela ośrodka.

Zakup usługi,dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu ośrodka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY
PODCZAS KORZYSTANIA Z KABIN FLOATINGOWYCH

1.Poruszaj się w obuwiu kąpielowym i/lub stąpając po matach anty poślizgowych.
2.Wchodząc pod prysznic zachowaj ostrożność i rób to powoli.
3.W czasie kąpieli pod prysznicem, dokładnie spłucz mydliny z ciała!
4.Wchodząc, kładąc się, wstając i wychodząc z kabiny floatingowej rób to ostrożnie, przytrzymując się uchwytów i zamykaj drzwi po wyjściu.
5.Przewracanie się na brzuch grozi zachłyśnięciem się wodą i zachlapaniem oczu.
6.Jeżeli zachlapiesz solanką oczy, pojawi się uczucie szczypania i pieczenia. Użyj znajdującego się wewnątrz spryskiwacza, lub przepłucz je pod bieżącą wodą.
7. Skóra w kontakcie z solanką może wydawać się śliska, to normalne przy kontakcie z takim roztworem, efekt znika po opłukaniu się.
8.Jeżeli poczujesz, że możesz zabrudzić solankę, natychmiast wyjdź z wody.
9.Jeżeli źle się poczujesz naciśnij guzik alarmowy i wyjdź z wody.
10.Suszarkę do włosów każdorazowo odkładaj do przeznaczonego do tego koszyka (pod krzesłem), uważając aby wtyczka była zawsze sucha.

WEJŚCIA JEDNORAZOWE I PAKIETY WEJŚĆ

1.Każda osoba chcąca skorzystać z usług Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub Pakietu wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Karnety nie są imienne i mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.

2.Niezbędne jest okazywanie Pakietu lub BonuPodarunkowego w recepcji przed każdorazowym wejściem. Wykorzystane BonyPodarunkowe lub Pakiety są zabierane.

3.Data ważności Pakietu, BonuPodarunkowego zaczyna biec od dnia jego zakupu.
BonyPodarunkowe na jednorazowe sesje relaksacyjne 60/90min, a także na sesje TandemFloat 60/90min są ważne 2 miesiące od daty zakupu.
Pakiety pięciu sesji 60/90minut są ważne 3 miesiące od daty zakupu.
Pakiety dziesięciu sesji 60/90minut są ważne 6 miesięcy od daty zakupu.

4.Pakiety i BonyPodarunkowe po upływie terminu ważności są akceptowane wyłącznie po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 20pln za każdy przedłużony tydzień.

OCHRONA I ADMINISTROWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Świdnickie Centrum Floatingu Karolina Kowalska z siedzibą na ul. Kazimierza Wielkiego 12, 58-100 Świdnica, PL, NIP 6112599956, e-mail: .
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6.Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).