PRZYPISY OGÓLNE


1.Każda osoba rezerwująca sesje Floatingu zarówno on-line jak i telefonicznie zostaje automatycznie Klientem Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu i obowiązuje ją regulamin ośrodka. Klientem może być osoba pełnoletnia.
Osoba, która nie ukończyła 18 roku, ale ma powyżej 14lat może korzystać z usług za zgodą rodziców (opiekunów) oraz pod ich opieką.


2.Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się, z listą przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sesji Floatingu
(pełna lista zawarta na stronie internetowej www.oceanczasu.pl), oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu. W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z terapii należy skonsultować się z lekarzem.


3.Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług,
w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie.
Rezerwacji dokonuje się samodzielnie (on-line) z poziomu strony internetowej www.oceanczasu.pl lub telefonicznie.

4.Klient po dokonaniu rezerwacji (zarówno drogą on-line, jak i telefonicznie oraz bezpośrednio) na podany przez Siebie numer telefonu otrzymuje przypomnienie o dokonanej rezerwacji. W wiadomości sms, wysyłanej do klienta uprasza się o potwierdzenie dokonanej rezerwacji, celem nie blokowania miejsca i usprawnieniu pracy Centrum.


5.Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi, jednak nie później niż na 24h przed planowaną wizytą.
Jeśli nastąpi to później lub osoba/by nie pojawią się na zarezerwowanej sesji i nie poinformują w żaden sposób o zaistniałej sytuacji,
sesje uznaje się za zrealizowaną. Rozliczenie finansowe następuje przy najbliższej, kolejnej sesji.
Jeśli klient posiadał BonPodarunkowy/voucher, który miał w zamiarze zrealizować, ale nie pojawił się w umówionym wcześniej terminie i nie odwołał wizyty,
uznaje się BonPodarynkowy/voucher za zrealizowany. Nie ma możliwości zrealizować go ponownie, gdyż będzie widoczny w systemie jako już nieaktywny.

SESJA RELAKSACYJNA

Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu Świdnickiego Centrum Floatingu OceanCzasu.

1.Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.

Całkowity czas wizyty obejmuje:
– przygotowanie do sesji – 5min
– sesję floatingową – od 60min wzwyż
– przygotowanie się do wyjścia po sesji – 15min

2.W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.

3.W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu, sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.

4.W przypadku rażącego przedłużenia czasu jednego kwadransa po skończonej sesji, skutkującego nieplanowanym przesunięciem realizacji kolejnych wizyt danego dnia, osoba naruszająca obowiązujące zasady, może być pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

5.Klient zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku w recepcji oraz do zmiany obuwia na zmienne przed wejściem do floatroomu.

6.Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz waporyzacji tytoniu, oraz wyrobów tytoniowych; spożywania alkoholu oraz brania środków odurzających w tym także leków nasennych.

7.Jeżeli klient zdecyduje się na sesję w stroju kąpielowym, strój ten nie może być farbujący.
Jednocześnie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia/zaplamienia materiału, wynikające z kontaktu z solą.

8.Do pomieszczeń z kabinami floatingowymi zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów, lakierów do włosów oraz kosmetyków pozostawiających silny zapach. Można używać ich w recepcji.

9.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kabin floatingowych, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, oraz zanieczyszczenie wody płynami ustrojowymi lub zafarbowanie jej odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody oraz strat poniesionych przez ośrodek z tego tytułu.

10.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz wypadki wynikające z niestosowania się do regulaminu lub braku zachowania należytej ostrożności.

11. Za szkody związane z korzystaniem z sesji niezgodnie z regulaminem, zatajeniem lub nieujawnieniem przeciwwskazań do sesji Floatingu
odpowiedzialność biorą osoby, które z niej skorzystały. Dotyczy to również zabrudzenia wody.

12.Wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do użytku komercyjnego, bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela ośrodka.

Zakup usługi,dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu ośrodka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY
PODCZAS KORZYSTANIA Z KABIN FLOATINGOWYCH

1.Poruszaj się w obuwiu kąpielowym i/lub stąpając po matach anty poślizgowych.
2.Wchodząc pod prysznic zachowaj ostrożność i rób to powoli.
3.W czasie kąpieli pod prysznicem, dokładnie spłucz mydliny z ciała!
4.Wchodząc, kładąc się, wstając i wychodząc z kabiny floatingowej rób to ostrożnie, przytrzymując się uchwytów i zamykaj drzwi po wyjściu.
5.Przewracanie się na brzuch grozi zachłyśnięciem się wodą i zachlapaniem oczu.
6.Jeżeli zachlapiesz solanką oczy, pojawi się uczucie szczypania i pieczenia. Użyj znajdującego się wewnątrz spryskiwacza, lub przepłucz je pod bieżącą wodą.
7. Skóra w kontakcie z solanką może wydawać się śliska, to normalne przy kontakcie z takim roztworem, efekt znika po opłukaniu się.
8.Jeżeli poczujesz, że możesz zabrudzić solankę, natychmiast wyjdź z wody.
9.Jeżeli źle się poczujesz naciśnij guzik alarmowy i wyjdź z wody.
10.Suszarkę do włosów każdorazowo odkładaj do przeznaczonego do tego koszyka (pod krzesłem), uważając aby wtyczka była zawsze sucha.

WEJŚCIA JEDNORAZOWE I PAKIETY WEJŚĆ

1.Każda osoba chcąca skorzystać z usług Świdnickiego Centrum Floatingu Ocean Czasu zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub Pakietu wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
BonyPodarunkowe oraz Pakiety są na okaziciela (nie są imienne) i mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Nie podlegają wymianie na gotówkę. Wyjątek stanowi pakiet IntroFloat, będący pakietem stricte przypisanym do osoby, nie podlegający dzieleniem się, ani wymianom.

2.Niezbędne jest okazywanie Pakietu lub BonuPodarunkowego w recepcji przed każdorazowym wejściem. Wykorzystane BonyPodarunkowe lub Pakiety są zabierane. Pakiety można pozostawić w recepcji na przechowanie na czas między sesjami.

3.Data ważności wypisana na BoniePodarunkowym/Pakiecie rozumiana jest jako czas, w którym należy wykorzystać usługę (nie jako czas, w którym należy zarezerwować termin na odleglejszy czas oraz nie, jako konkretna data realizacji usługi).
Data ważności Pakietu/BonuPodarunkowego zaczyna biec od dnia jego zakupu.

IntroFloat (3xsesja 60minut) ma datę ważności 2 miesiące od momentu zakupu.

BonyPodarunkowe na jednorazowe sesje relaksacyjne 60/90min, sesje FloatBaby60/90minut
a także na sesje Tandem/SynchroFloat 60/90min mają datę ważności 2 miesiące od momentu zakupu.


Pakiety pięciu sesji 60/90minut mają datę ważności 3 miesiące od momentu zakupu.
Pakiety dziesięciu sesji 60/90minut mają datę ważności 6 miesięcy od momentu zakupu.

4.Pakiety i BonyPodarunkowe po upływie terminu ważności są akceptowane wyłącznie po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 20pln za każdy przedłużony tydzień. BonyPodarunkowe/Pakiety można przedłużać w nieskończoność korzystając z w.w. zasady.
5.Pakiety i Bony Podarunkowe aktywne (z datą ważności do marca 2023), a nie zrealizowane ze względu na zamknięcie działalności, można wykorzystać jako wstęp na zabieg tlenoterapii hiperbarycznej w firmie: „Zdrowe Centrum – gabinet naturoterapii i fizjoterapii, Pełne Mocy”
do końca miesiąca MAJA 2023. Po upłynięciu tego terminu (tj. 31.05.2023) nie będzie możliwości zrealizowania usług.

OCHRONA I ADMINISTROWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Świdnickie Centrum Floatingu Karolina Kowalska z siedzibą na ul. Kazimierza Wielkiego 12, 58-100 Świdnica, PL, NIP 6112599956, e-mail: .
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6.Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).